| Ügyfeleink részére
 | 
 | elfelejtett jelszó?
© Copyright
2003-2006 www.webkaptar.hu
Minden jog fenntartva.
 Megrendelés 
 Tarifáink 
 Termékeink 
 Szabályzat 
 Magunkról 
 |  webhoszting szerzõdési feltételek  |  webdizájn szerzõdési feltételek  |  domain szerzõdési feltételek

Domén Általános Szerződési Feltételek

domén¹ igénylés, fenntartás és egyéb domén szolgáltatások
igénybevételére és szolgáltatásnyújtásra

http://aszf.webkaptar.hu/

Ezen Általános Szerződési Feltételek mint "Domén Általános Szerződési Feltételek", ill. "Általános Domén Szerződési Feltételek"-re, ill. "Domén ÁSzF"-re hivatkozunk alább és más a Webkaptár által kiadott dokumentumokban.

PREAMBULUM
Annak érdekében, hogy egyszerűen, hatékonyan és gazdaságosan lehessen DOMÉN szolgáltatásokra (regisztráció és fenntartás technikai és adminisztratív ügyintézése, domén névszolgáltatás és más ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy kapcsolatos más szolgáltatások) szerződést kötni az általánosan alkalmazott szerződési feltételeit egy dokumentumban, ezen dokumentumban vonja össze.

Az ISzT Kht-re a következőkben, mint NYILVÁNTARTÓra hivatkozunk. Amennyiben az ISzT Kht. regisztrációs és delegálási tevékenységét más venné át, akkor ezen dokumentumban azt illetjük NYILVÁNTARTÓ névvel.

A Magyaroszági Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete (röviden: ISzT) (székhelye: Budapest) szabályozza a .hu TLD közdomén és az ez alatti .hu közdomének alá történő regisztráció és delegálás szabályait. Ezen Egyesületet, mint SZABÁLYOZÓT említjük. Amennyiben a szabályozó tevékenységet más venné át, akkor nem az ISzT-t, hanem az új szabályozót értjük itt SZABÁLYOZÓn.

A SZABÁLYOZÓ és a NYILVÁNTARTÓ regisztrációs és delegációs szabályozására mint REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSra, ill. egyszerűen csak, mint SZABÁLYOZÁSra hivatkozunk. A SZABÁLYOZÁS változhat, mindig a pillanatnyilag hatályos SZABÁLYOZÁSt tekintik érvényesnek a szerződő felek.

A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS köti az ezen általános szerződési feltételek szabályozta kérdésekben, ill. ezen általános szerződési feltételek hatálya alá eső szerződésekben szerződő feleket. A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szuperszabályozás abban az értelmében, hogy ezen Domén ÁSzF-ben foglaltak amennyiben eltérnének a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁStól, akkor a SZABÁLYOZÁSban a kógens szabályokban foglaltak meghatározók a Domén ÁSzF-ben foglaltaktól szemben, kivéve a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS esetleg visszamenő hatályú változásait, melyekről a Feleknek szükség esetén külön kell megállapodniuk, ha ezt a Szolgáltató kezdeményezi.

A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSt a szerződő felek ismerik, azt elfogadják, az abban szabályozott kérdéseket se az egyedi szerződésekben, se az általános szerződési feltételek között nem kell ismételten szerepeltetni.

A Szolgáltató a Domén ÁSzF-et egyoldalúan megváltoztathatja, ha a változásokat vagy az új megváltozott szerződési feltételeket 90 nappal a változás életbe lépése előtt hivatalos honlapján közzéteszi, ill. más alkalmas módon értesíti a szerződő feleket, az alkalmas módba beleértve az e-mail üzenet küldését is. A változások nem lehetnek méltánytalanok a szerződő felekkel szemben.

Az életbelépett változások ellen a változások közzétételét vagy a szerződő felek kiértesítését követő 90 napon túl felszólamlásnak nincs helye.

A Szolgáltató az általános szerződési feltételeit, különösen a Domén ÁSzF-et REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS, ill. releváns jogszabályok változásával egyidejűleg vagy azt követően egyoldalúan és azonnal a változó vagy megváltozott szabályozáshoz igazíthatja, ill. megváltoztathatja. Az ilyen változtatásnál a Szolgáltatónak törekednie kell, hogy méltánytalan károk, ill. sérelmek ne érjék a feleket.

A már életbelépett változásokkal szemben azok életbelépését követő 15 napon belül nincs felszólamlásnak helye, a felek az életbelépett változásokat amennyiben 15 napon belül nem kifogásolták, akkor azokat elfogadottaknak tekintik és nem kifogásolhatják meg.

IGÉNY és DELEGÁLÁS
Ezen szerződésben IGÉNYLŐLAP alatt a Szolgáltató által a hivatalos honlapján, a http://www.webkaptar.hu/ alatt közzétett .hu alatti közdomén alatti domén név igénylésre szolgáló domén IGÉNYLŐLAPot értünk, mely eleget tesz a NYILVÁNTARTÓ által az igénylőlappal szemben támasztott követelményeknek.

SZABÁLYSZERŰ IGÉNY, ill. IGÉNYLÉS alatt az olyan igényt, ill. igénylést értjük, mely eleget tesz a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSnak, a NYILVÁNTARTÓ által elfogadott, ill. az IGÉNYt a Szolgáltató által alkalmazott, szabályosan az IGÉNYLŐ által cégszerűen aláírt IGÉNYLŐLAPon, a szükséges mellékletekkel együtt egyszerre nyújtotta be az IGÉNYLŐ, az IGÉNYLŐ, az aláírást végző személy és aláírása hitelesen azonosítható, az IGÉNY és mellékletei alapján az IGÉNYLÉS szabályossága további dokumentumok és vizsgálat nélkül megállapítható.

Jelen szerződés szerint a Szolgáltató vállalja, hogy a MEGRENDELŐ (továbbiakban IGÉNYLŐ) részére domén nevet/neveket delegáltat, ha

azt/azokat az IGÉNYLŐ SZABÁLYSZERŰEN igényli nála, azokat az igényléskor az IGÉNYLŐ számára a Szolgáltató delegálhatónak tartja, azokat a NYILVÁNTARTÓ delegálja az IGÉNYLŐ számára.

A Szolgáltató nem köteles olyan igényeket elfogadni mely esetben joggal gyanítja, hogy az IGÉNY vagy az IGÉNYELT NÉV vélhető használata SZABÁLYELLENES vagy közérdeket sértő vagy méltányolható magánérdeket súlyosan sértő (oly módon, hogy harmadik félnek súlyosabb sérelmet okoz, mint az elutasítás az IGÉNYLŐnek) vagy egyik sem, de a NYILVÁNTARTÓ gyakorlatából joggal következtethető, hogy az IGÉNY jogvita nélkül nem bejegyezhető vagy ez más okból bizonyos. Bizonyos ilyen esetekben is a Szolgáltató elfogadhat IGÉNYt, de külön egyedi vállalkozási szerződés szerint.

A Szolgáltató kivételesen elfogadhat diszkrecionális hatáskörben vagy tévesen szabálytalan IGÉNYt, ill. bizonyos szükséges dokumentumokkal nem rendelkező IGÉNYLŐtől is IGÉNYt - az IGÉNYLŐ saját felelősségére -, ha az ilyen IGÉNYEKET a NYILVÁNTARTÓ elfogadja, ill. elfogadhatónak tartja, ill. abban a REGISZTÁRTORok általánosan elfogadott gyakorlatát követi a Szolgáltató, ill. az IGÉNY a NYILVÁNTARTÓ Eljárási Szabályzata szerint regisztrálható.

Az IGÉNYLŐ szavatolja, hogy az IGÉNYLŐLAPban foglalt és az IGÉNY-nyel kapcsolatban benyújtott minden dokumentum és adat valós, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok változásáról a Szolgáltatót értesíti; ennek elmulasztásából eredő károkért felel.

Ezen szerződés az egyes IGÉNY-ekkel kapcsolatban azok a Szolgáltató általi elfogadásától addig hatályos, amíg

vagy a domén igény elutasításra kerül, vagy a domén igény delegálása olyan akadályba ütközik, mely vita nélkül nem intézhető, vagy a domén delegálásra kerül, a domén fenntartását az igénylő vagy a Szolgáltató fel nem mondja.

A Szolgáltató a NYILVÁNTARTÓ felé előterjesztett, de a NYILVÁNTARTÓ által 120 napon belül nem delegált névvel kapcsolatban az igényt törölheti, visszavonhatja vagy visszautasíthatja.

A Szolgáltató általa kijelölt REGISZTRÁTOR jogutódnak vagy ÚJ REGISZTRÁTORnak átadhatja a folyamatban lévő igényléseket, ill. az által fenntartott domének fenntartását úgy, hogy ezen szerződés az új REGISZTRÁTORral értelemszerűen érvényben marad.

A DOMÉN delegálása a Szolgáltató, és a NYILVÁNTARTÓ (a szerződés megkötésekor ez az ISzT Kht. /Székhely: Budapest/) közötti szerződés (ún. DOMÉNREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNTYELVEK) szerint kell, hogy történjen.

Amennyiben a NYILVÁNTARTÓ a REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉStől eltér, az eltérésért, az azokból eredő károkért a Szolgáltató nem felel, az eltérés okozta problémákat a Szolgáltató saját belátása szerint rendezheti.

DNS szolgáltatás
A Szolgáltató, ha DNS szolgáltatást kínál, azt kínálatában nem részletezi, akkor az szabványos DNS szolgáltatást jelent, egy doménhez egy zóna tartozik, valamint a doménhez egy A rekord, a www hoszt (www.valami.tld), egy CNAME (valami.tld) és MX rekord jár.

KOMMUNIKÁCIÓ MÓDJA
Az IGÉNYLŐ és a Szolgáltató között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés. Más megállapodás vagy kötelezettség híján a Szolgáltató másként, mint elektronikus levél üzenetként nem köteles az IGÉNYLŐ számára információt adni.

POSTAI és E-MAIL CÍMEK HASZNÁLATA
Az IGÉNYLŐ minden egyes IGÉNYLŐLAP-on az igényeinél és delegált doméneinél egyetlen egy azonos postacímet használhat csak. Címváltozás esetén minden egyes adatváltozás egy-egy IGÉNYLŐLAP-on jelentendő be a Szolgáltatónál.

DÍJAK
A díjak mértékét mindig egyedi szerződés szabályozza, nem szabályozott kérdésekben az IGÉNY elfogadásának pillanatában a Szolgáltató által alkalmazott, a hivatalos honlapján meghirdetett tétel- és más kedvezmény nélküli listaárak a mérvadóak.

Külön megállapodás híján a díj a REGISZTRÁTOR munkájának ellenértéke, a delegálás nem teljesülése esetén az IGÉNYLŐ plusz díj fizetése nélkül az előzetesen igényelt név helyett más név bejegyzését igényelheti. Visszavont vagy törölt DOMÉN NÉV esetén új név igénylése mint ÚJ IGÉNY kezelendő.

A fizetési feltételek tekintetében, amennyiben azokat egyedi szerződés vagy külön megállapodás nem szabályozza, a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a mérvadóak.

Nem kifizetett díj esetében a domén írásban szabályszerűen felmondottnak tekintendő. Több domén delegálására egyszerre fizetendő díj egy része történik kifizetésére, a díj nem rendelhető egyértelműen az egyes IGÉNYekhez akkor a Szolgáltató diszkrecionálisan eldönti a díj ellenében mely DOMÉNek díja fizetett és mely nem. Kedvezményes díjak más megállapodás híján csak akkor alkalmazhatók, ha lejárt és kifizetetlen díjfizetési hátralékkal nem rendelkezik az IGÉNYLŐ, ill. a KÖLTSÉGVISELŐ. Ilyen esetben a már megfizetett díjak beszámítása más megállapodás híján az IGÉNYLÉSkor érvényes listaárakon történik.

Tétel- és más kedvezményes ajánlat esetén a Szolgáltatót nem köti a kedvezmények megadása, ill. az alábbi esetekben listaárakat alkalmazhat:

amennyiben Z Y védjegye vagy jól ismert áru- vagy vállalatjezője vagy Z Y cégnévnek vezérszava, és az IGÉNYLŐ vagy neve nem azonos Y-nal, Y az IGÉNYLŐt nem bízta meg vagy hatalmazta meg X.hu, X.SLD.hu IGÉNYLÉSére és használatára; amennyiben Z igényt bárki másnak már NYILVÁNTARTÓ vagy a TANÁCSADÓ TESTÜLET DÖNTÉSE értelmében REGISZTRÁTOR elutasította, ill. Z korábban delegált név korábban már valakitől visszavonásra került vagy visszavonása folyamatban van; amennyiben Z jól ismert közintézmény, állami intézmény, szerv vagy szervezet hivatalos vagy nem hivatalos, de szokványos vagy jól ismert slang vagy széleskörben elterjedt nem szabatos elnevezése.

DELEGÁLÁS FENNTARTÁSA
Más megállapodás híján az egyszeri díj ellenében a delegálás határozott időre szól, ezen időtartam alatt a domén az IGÉNYLŐ számára fenntartandó, amennyiben azt az IGÉNYLŐ nem mondja fel, ill. annak fenntartása a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS-ba vagy ezen szerződésbe nem ütközik. A határozott idő lejárati dátuma úgy tekintendő, mintha az IGÉNYLŐ ezzel a dátummal kérte volna a DOMÉN törlését vagy a név fenntartásának felmondását úgy, hogy a lejárati dátumtól a Szolgáltató már nem a DOMÉN fenntartója, ill. REGISZTRÁTORa. Amennyiben az IGÉNYből vagy szerződésből a lejárati dátum nem megállapítható, akkor a határozott időre szóló delegálás a regisztrációt követő két év mínusz egy napra szól. A lejárati dátumra annak közeledtével vagy elérkeztével a Szolgáltatónak nem kell figyelmeztetnie az IGÉNYLŐt, azonban küldhet többször is figyelmeztetést emailen és más alkalmas módon. A lejárati dátum olyan, mintha az igénylő e dátummal mondta volna fel a nevet, következésképpen ez úgy tekintendő, mintha a felmondást az IGÉNYLŐ és nem a REGISZTÁROR kezdeményezte volna. Azonban méltányolandó és az IGÉNYLŐ által nem kifogásolható az, hogy a Szolgáltató a delegálás fenntartása érdekében ezt a lejárati időt esetleg nem alkalmazza, azaz nem törli, ill. a NYILVÁNTARTÓ felé nem mondja fel a fenntartást, ha erre az IGÉNYLŐtől a lejáratkor külön erre vonatkozó megerősített kérelem nem érkezik.

A határozott időre szóló fenntartás lejárta előtt 90 nappal az IGÉNYLŐ bármikor igényelheti a név fenntartásának meghosszabbítását, 90 napon belül a lejáratig már a fenntartás meghosszabbításáról a Szolgáltató diszkrecionális hatáskörben maga dönt. A fenntartás lejártával amennyiben az IGÉNYLŐ se fel nem mondja, se meg nem hosszabbítja a fenntartást, akkor a fenntartásról a továbbiakban a Szolgáltató szintén diszkrecionális hatáskörben dönthet.

Az IGÉNYLŐ kijelenti,

hogy a hatályos regisztrációs szabályozást ismeri (különösen a DOMAINREGISZTÁRCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKET) és magára nézve kötelezőnek fogadja el; a Szolgáltatóhoz benyújtott DOMÉN NÉV IGÉNYe delegálása kapcsán a Szolgáltató döntését elfogadja (noha a nevet más regisztrátornál ettől függetlenül igényelheti); a DOMÉN delegálását saját kockázatára igényli, a REGISZTRÁTORt nem terheli felelősség sem a DOMÉN delegálásából, sem annak elutasításából, sem annak felfüggesztéséből, felmondásából vagy visszavonásából keletkező közvetlen vagy közvetett bármilyen kárért; egyedül felelős az általa igényelt DOMÉN NÉV megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért; se a NYILVÁNTARTÓ, se a REGISZTRÁTOR a választott név, ill. IGÉNY ellenőrzésére, jogszerűségének, szabályosságának ellenőrzésére nem köteles, az igényelt vagy delegált DOMÉNnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a DOMÉN nevének megválasztásából, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen vitából, jogvitából, kárból, követelésből következő költség és kár alól mentesíti a REGISZTRÁTORt, ill. a már felmerülő költségeket, károkat haladéktalanul és maradéktalanul megtéríti, valamint eleve mindent megtesz, hogy a REGISZTRÁTORt érdeksérelem ne érje; a DOMÉN NÉV megválasztása és használata terén a lehető legnagyobb gondossággal jár el és szavatolja, hogy az általa választott DOMÉN NÉV és annak használata mások jogait nem sérti. Amennyiben ilyen jogsértésről tudomást szerez, akkor a névről önként lemond.

Az IGÉNYLŐ hozzájárul ahhoz, hogy az IGÉNYLŐLAPON közölt bármely információt a NYILVÁNTARTÓ és a REGISZTRÁTOROK az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően vagy a REIGSZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT előírásai szerint nyilvánosan kezeljék, továbbá az igénnyel kapcsolatos per tényét a NYILVÁNTARTÓ vagy REGISZTRÁTOR nyilvánosságra hozza.

IGÉNY BENYÚJTÁSA
Az IGÉNYLŐnek a Szolgáltatóhoz a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS és a Szolgáltató és IGÉNYLŐ közti szerződés előírásai szerint kell benyújtania DOMÉN NÉV IGÉNYét, ill. IGÉNYeit.

A Szolgáltató IGÉNYt csak két példányban benyújtott cégszerűen aláírt IGÉNYLŐLAPon köteles elfogadni, a kötelező mellékletek benyújtása tipikusan elégséges másolat formájában, de a Szolgáltató az eredeti iratok bemutatását vagy benyújtását diszkrecionális hatáskörben kérheti. Az IGÉNYLŐ, mely kell, hogy aláírási címpéldánnyal rendelkezzen, az IGÉNYt aláíró személyhez tartozó aláírási címpéldány másolatát köteles legalább az IGÉNYhez csatolni, a Szolgáltató diszkrecionális hatáskörben eredeti aláírási címpéldány bemutatását vagy beadását is kérheti. Az ún. prioritásos igények esetén minden dokumentum vagy dokumentummásolat eleve két példányban adandó be.

Az IGÉNY benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzőleg az IGÉNYLŐ és a Szolgáltató kétoldalú szerződést köt, ill. KÖLTSÉGVISELŐ bevonásával háromoldalút. Egyedi vállalkozási szerződés híján ezen Domén ÁSzF elfogadása jelenti a vállalkozási szerződés létrejöttét. A költségeket, díjakat, árakat amennyiben az IGÉNYLŐ és a Szolgáltató között más szerződés vagy külön megállapodás nem szabályozza, akkor a Szolgáltató IGÉNYLÉSkor alkalmazott listaárai, ill. a pillanatnyilag érvényes díjak és felmerülő költségek a mérvadóak.

FENNTARTÁS FELMONDÁSA vagy TÖRLÉS KEZDEMÉNYEZÉSE az IGÉNYLŐ RÉSZÉRŐL
Az IGÉNYLŐ jogosult a jelen szerződés keretében fenntartott DOMÉN NÉV fenntartását bármikor indoklás és felmondási idő fegyelembe vétele nélkül felmondani, ill. a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSnak megfelelően a jelen szerződés alapján igényelt nevekről más számára lemondhat.

Az IGÉNYLŐ jogosult a jelen szerződés keretében igényelt bármely még nem delegált nevet visszamondani és ahelyett más nevet választani.

A felmondásokat és visszavonásokat a Szolgáltató a kézhezvételtől számított három munkanapos ügyintézési határidővel kezeli.

IGÉNY MEGKIFOGÁSOLÁSA, VITAKEZELÉS
A név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a REGISZTRÁTOR a TANÁCSADÓ TESTÜLET (TT) döntésének veti alá magát. A TT eljárásáért, döntéséért, állásfoglalásáért, tevékenységéért a Szolgáltató nem felel.

A TT döntését az IGÉNYLŐ vagy az igénylést vitató harmadik fél kezdeményezésére a Szolgáltató a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szerint szerzi be, amennyiben a KIFOGÁS igazolhatóan és megfelelően a Szolgáltatóhoz elő lett terjesztve, valamint az ELJÁRÁSI DÍJAT a Szolgáltatónak a KIFOGÁSOLÓ fél vagy az IGÉNYLŐ megfizette úgy, hogy a díj jóváírásra került a Szolgáltató bankszámláján.

A Szolgáltató KIFOGÁS esetén mind az IGÉNYLŐtől, mind a KIFOGÁSOLÓ harmadik féltől követelheti az ELJÁRÁSI DÍJat, ill. annak megfizetése híján úgy járhat el, hogy minden potenciális költséget és kárt eleve elhárít magától, akár az IGÉNY visszautasítása, ill. visszavonása révén.

Az ELJÁRÁSI díj a TT eljárási díjának 2,5-szerese (2001. január 1-én a TT eljárási díja 40.000,- Ft + ÁFA), megkifogásolt IGÉNYenként értendő. A Szolgáltató a díjjal kapcsolatban méltányosságot gyakorolhat, de a TT eljárási díj befizetésétől nem tekinthet el, kivéve, ha ezt a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS megengedi.

A KIFOGÁS ELŐTERJESZTÉSÉt a Szolgáltató "TT KIFOGÁS 2000-01-01" számú dokumentuma, ill. a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szabályozza.

SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
Ezen szerződést az IGÉNYLŐ indoklás nélkül azonnal felmondhatja, de díjfizetési kötelezettségeire, ill. költségekre, károkra vonatkozó kötelezettségvállalásai a szerződés a felmondás után is hatályos.

A Szolgáltató felmondhatja a szerződést, ill. igényt visszavonhat, delegálást felfüggeszthet, fenntartást felmondhat a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS szerint, valamint az IGÉNYLŐ súlyos szerződésszegése esetén, ideértve a határidőre nem fizetést vagy hamis adatok közlését is. A határidők tekintetében a Szolgáltatót a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS köti, az abban megengedett legrövidebb vagy leghosszabb határidőket alkalmazhatja.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐK
A REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁSban, ill. más szerződésben nem szabályozott esetekben a Szolgáltató a regisztráció folyamán 3 munkanapos határidőt alkalmaz (melybe a saját ügyintézési ideje számít csak bele), a delegálás és fenntartás során pedig legfeljebb 8 munkanapost. Az IGÉNYLŐ kérhet sürgős ügyintézést.

A Szolgáltató a teljesítési során törekszik ésszerű és gyors ügyintézésre.

Egyes nevekre beérkezett IGÉNYeket a Szolgáltató a beérkezés sorrendjében terjeszti be a NYILVÁNTARTÓhoz, soronkívüliség nem kérhető, a továbbterjesztés sorrendje nem változtatható.

A SZERZŐDÉS ÉLETBE LÉPÉSE
Ezen Domén ÁSzT 2001. január 1-től hatályos, ill. az egyedi szerződésekre nézve azok megkötésével egyidejűleg.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
Amennyiben a szerződés megkötését követő 90 napon belül az IGÉNYLŐ nem igényel egyetlen domén nevet sem ezen szerződés keretében, akkor a szerződés automatikusan megszűnik.

Az IGÉNYLŐ és a REGISZTRÁTOR közti szerződés hatályát veszti, ha a keretében delegált nevek fenntartása szabályszerűen lejárt, ill. azok SZOLGÁLTATÓ általi fenntartása megszűnt vagy a szerződés más miatt okafogyottá vált.

FOLYAMATOS TELJESÍTÉS
Más megállapodás híján a Szolgáltató folyamatos teljesítéssel számláz.

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS
A regisztrációs szolgáltatások közvetített szolgáltatást tartalmaznak.

SZÁMLAKÜLDÉS
Az IGÉNYLŐ a számlázási, számlaküldési címét egyedi szerződésben adja meg vagy annak mellékletében, ill. az IGÉNYLŐLAPON tünteti fel azt. Mindig az utoljára megadott számlázási, számlaküldési címet veszi a Szolgáltató figyelembe.

Amennyiben ez nem alkalmazható, vagy nem kerül megadásra, akkor számlaküldési címnek az utoljára benyújtott igény vagy adatmódosítás átvezetésének kérésekor megadott ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ címét alkalmazza. Az IGÉNYLŐ írásban új számlázási címét is megadhat. Számlaküldési címként külön megállapodás híján csak belföldi cím adható meg. Az IGÉNYLŐ ellentmondóan nem adhat meg számlázási címeket, bizonytalanság esetén a Szolgáltató ezen bekezdés szerint jár el, a számlát az ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓnak küldi, az így kézbesített számla az IGÉNYLŐnek kézbesítettnek számít.

SZABÁLYOZÁS vagy a NYILVÁNTARTÓ MEGVÁLTOZÁSA
A teljesítés tekintetében a NYILVÁNTARTÓ vagy a REGISZTRÁCIÓS szabályzat, ill. releváns jogszabályok megváltozása okozta költségeket az IGÉNYLŐ átvállalja.

KÖLTSÉGVISELŐ
Lehetséges, hogy nem az IGÉNYLŐ, hanem harmadik fél juttatja el az IGÉNYLŐ IGÉNYÉT a Szolgáltatóhoz vagy abban közreműködik. A harmadik fél egyben lehet megbízásos vagy megbízás nélküli viszonteladója is a Szolgáltatónak.

A harmadik fél az IGÉNYLŐ felkérésére vagy felhatalmazására járva el a költségek viseléséről a Szolgáltatóval megállapodhat, az IGÉNYlés díját és költségeit maga fizetheti a Szolgáltató felé, akár úgy is, hogy a díjakra és költségekre vonatkozó megállapodás részben, pl. a díjak mértékére nézve nem ismert vagy titkos az IGÉNYLŐ előtt. Ilyen esetekben a harmadik felet, mint KÖLTSÉGVISELŐt említjük, ill. szerepeltetjük a szerződésekben.

A KÖLTSÉGVISELŐ a Szolgáltató és közte szóló külön megállapodás szerint köteles díjfizetésre. A KÖLTSÉGVISELŐ az IGÉNYLŐ helyében és az IGÉNYLŐ a KÖLTSÉGVISELŐ helyében a Szolgáltató felé mint készfizető felel.

Amennyiben KÖLTSÉGVISELŐ vállalja a díjfizetést, akkor a Szolgáltató elsősorban a KÖLTSÉGVISELŐ felé számláz. Amennyiben a KÖLTSÉGVISELŐ nem egyenlíti ki vagy fizeti meg kötelezettségeit határidőre, ill. határidőkre, akkor a Szolgáltató nem köteles teljesítésre, valamint a KÖLTSÉGVISELŐ helyett az IGÉNYLŐ köteles fizetésre, ill. az IGÉNYLŐ felé ilyen esetekben közvetlenül is számlázhat.

A KÖLTSÉGVISELŐ nem mondhatja fel a név delegálását, de folyamatban lévő IGÉNYLÉS esetén az IGÉNY kérésére visszavonásra kerül. A KÖLTSÉGVISELŐ amennyiben a domén név regisztrációs és fenntartási költségein túl más szolgáltatások költségeit is viseli, az nem tartozik ezen szerződés hatálya alá.

KIFOGÁS esetében a KÖLTSÉGVISELŐ is fizetheti az ELJÁRÁSI DÍJAT az IGÉNYLŐ helyett, ill. ha nem fizeti meg a KÖLTSÉGVISELŐ ezt, akkor az IGÉNY visszavonható.

A KÖLTSÉGVISELŐ címének változása vagy elérhetetlensége vagy a KÖLTSÉGVISELŐ megszűnése, felszámolása esetén az IGÉNYLŐ a KÖLTSÉGVISELŐ helyébe lép.

Amennyiben nem az IGÉNYLŐ a KÖLTSÉGVISELŐ, akkor ezt a tényt valamint a KÖLTSÉGVISELŐ egyértelmű és hivatalos megnevezését az IGÉNYLŐLAPon fel kell tüntetni.

KÖLTSÉGVISELŐ közreműködése esetén háromoldalú megállapodás köttetendő az IGÉNYLŐ, a KÖLTSÉGVISELŐ és a Szolgáltató között.

SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
A szolgáltató külön cégszerűen aláírt megállapodás vagy felelősségvállalás híján legfeljebb csak a megrendelő/igénylő/előfizető által az adott szolgáltatásra befizetett díj összegéig vállal felelősséget. Hiba, késedelem esetén a késedelem arányában, ill. a késedelmes napokra a megfizetett díj 2 %-ig vállal kötbért.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Vis maior: elháríthatatlan külső okokból eredő kár. Vis maiornak tekintendő a NYILVÁNTARTÓ vagy a REGISZTRÁCIÓS szabályzat, ill. releváns jogszabályok olyan megváltozása mely méltányolható magánérdekeit súlyosan sérti az IGÉNYLŐnek vagy REGISZTRÁTORának. Vis maiornak tekintendő a NYILVÁNTARTÓ jogutód nélküli megszűnése vagy a regisztrátori rendszer megszűnése. Vis maior az államosítás, az állam egyoldalú vagy erőszakos beavatkozása vagy a domének vagy erőforrások újrafelosztása, a regisztrátori tevékenység vagy rendszer ellehetetlenítése.

A Szolgáltató elhárít minden olyan kárt, követelést ill. kártérítési igényt, melyért vagy amelyben a NYILVÁNTARTÓ vagy a SZABÁLYOZÓ felelős. A Szolgáltató a NYILVÁNTARTÓ és a SZABÁLYOZÓ tevékenységéért semmiféle felelősséggel nem tartozik.

Vis maior vagy ilyennek tekintendő esemény a felek kötelezettségeinek megszűnésével jár, kivéve a már leszámlázott és kiegyenlítettlen követelések megfizetését. Vis maior vagy ilyennek tekintendő esemény esetén a szerződés hatályát veszti.

ÚJ KÉNYSZEREK FIGYELEMBE VÉTELE
A szerződés pillanatában fennálló helyzetet, ill. az előre joggal várható trendeket vette és veszi figyelembe ezen szerződés és a Szolgáltató szerződéskötéskor. Új adók, pl. Internet vagy más specifikus adó, illeték költségét a Szolgáltató átháríthatja az IGÉNYLŐre, ill. KÖLTSÉGVISELŐre. Szerződés szabályozza a REGISZTRÁTOR és NYILVÁNTARTÓ közti díjfizetéseket, ennek egyes igényekre vagy delegálásokra vonatozó díjait (fenntartási díj) a Szolgáltató beépítette áraiba, ezek változása amennyiben egy éven vagy naptári éven belül 50 %-nál nagyobb mértékben változnak, vagy összességükben 100 %-kal megváltoznak, akkor azokat a Szolgáltató az IGÉNYLŐ, ill. KÖLTSÉGVISELŐ felé érvényesítheti. Kisebb változásokat a Szolgáltató nem érvényesíthet, kivéve olyan új az IGÉNYekre, a delegált nevekre, az IGÉNYLŐkre, vitákra, vitakezelésre vonatkozó díjakat, melyeket eddig a NYILVÁNTARTÓ nem alkalmazott.

REGISZTRÁTORI TEENDŐK ÁTRUHÁZÁSA
A Szolgáltató más regisztrátorra átruházhatja egy domén regisztrátori teendőinek ellátását, ha szavatolja a domén fenntartás lejáratáig az eredeti megállapodás szerinti díjazást.

A SZERZŐDÉSBEN EXPLICITE NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS mérvadó.

Az IGÉNYLŐ és HARMADIK FÉL
közti vita, jogvita vagy az igény kapcsán felmerülő hatósági, jogi eljárás vagy az igény kapcsán a Szolgáltató és harmadik fél kapcsán keletkezett vita, jogvita során felmerült minden kár, költség, díj, kiadás és bármilyen hátrányos következmény alól mentesíti a Szolgáltatót, beleértve vállalja az így kiesett munkaidő díjának megtérítését is a Szolgáltató rezsióradíjai szerint számoltan. A felmerülő költségek lehetnek bizonylatok alapján igazoltak, vagy a Szolgáltató által becsültek.

JOGVITA ESETE
Jogvita esetén a kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság tekintetében a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS mérvadó, ill. a REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYOZÁS hatáskörén kívül eső kérdésekben a Szolgáltató ÁSzF érvényes.

A KÖLTSÉGVISELŐ és a Szolgáltató közti jogvita felett a köztük szóló szerződés rendelkezik, ennek híján a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a mérvadóak.

¹ DOMÉN a DOMAIN terjedőben lévő magyar elnevezése, a Szolgáltató magyar dokumentumokban a DOMÉN szót preferálja a DOMAINnel szemben

állás  | ügyfélszolgálat  | viszonteladóink  | letöltés  | FAQ   
 | hírlevél kérése
 
   | kedvencekhez tenni
   | beállítás kezdõlapnak
   | mapinform.hu -
  Hogy mindent megtalálj!
   | keresés (Google)