| Ügyfeleink részére
 | 
 | elfelejtett jelszó?
© Copyright
2003-2006 www.webkaptar.hu
Minden jog fenntartva.
 Megrendelés 
 Tarifáink 
 Termékeink 
 Szabályzat 
 Magunkról 
 |  webhoszting szerzõdési feltételek  |  webdizájn szerzõdési feltételek  |  domain szerzõdési feltételek

Webhoszting Általános Szerzõdési Feltételek

http://aszf.webkaptar.hu/

1. Szerzõdés tárgya

A Szolgáltató vállalja az Elõfizetõ számára a Szolgáltató saját szerverén üzemelõ, a Szolgáltató tulajdonát képezõ 4WebHostingSystem elnevezésû Internet alapú hoszting rendszerszoftver használatát. A szoftver - jelszóval védett - saját adminisztrációs felületet biztosít az Elõfizetõ számára, aki ezen felületen keresztül veheti igénybe a webkaptar.hu szolgáltatásait. Az igénybevett szolgáltatások utáni díjak a webkaptar.hu oldalon közzétett díjszabási összegeknek megfelelõen kerülnek levonásra az Elõfizetõ - a Szolgáltatónál nyilvántartott - folyószámlaegyenlegébõl.

2. Az Elõfizetõ jogai, kötelezettségei és felelõssége

Az Elõfizetõ jogosult a Szolgáltatótól kapott azonosító és jelszó birtokában a Szolgáltató webhoszting rendszeréhez hozzáférni a nap 24 órájában. A kezelõfelületen keresztül a Szolgáltató által kínált szolgáltatások közül jogosult kiválasztani, beállítani, a használni kívánt szolgáltatásokat. Mindezt oly mértékig, amíg a folyószámla egyenlege a használni kívánt szolgáltatás költségét fedezi

Az Elõfizetõ vállalja, hogy azonosítóit (felhasználói név, jelszó) titokban tartja.

Az Elõfizetõ jogosult adatokat feltölteni a Szolgáltató szerverére. Az Elõfizetõ a szerverre adatokat csakis saját jelszavának és saját azonosítójának a használatával és kizárólag a Szolgáltató által biztosított programok segítségével tölthet fel.

Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szerverén kizárólag olyan anyagokat helyezhet el, melyeknek a magyar jogszabályokat sértõ, valamint obszcén, buja, pornográf, rágalmazó, közízlést sértõ szöveget, képet, jelképet tartalmazniuk tilos. Az adatok nem tartalmazhatnak harmadik személy által levédett, szerzõi jog oltalma alatt álló alkotást (írásos anyag, képek, fotók, zenei anyag, stb.).

A Szolgáltató - az Elõfizetõ által - a szerverén elhelyezett weboldalak tartalmát nem köteles ellenõrizni, azokért teljes mértékben az Elõfizetõ vállalja a felelõsséget. Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a WEB oldalai látogatóinak tevékenységével, nyilatkozataival kapcsolatosan a Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal.

Az Elõfizetõ vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatos visszaélés esetén kártalanítja Szolgáltatót.

Az Elõfizetõ köteles a Szolgáltatásért a szerzõdés hatályba lépésének dátumától az elõfizetés megszûnésének napjáig - függetlenül attól, hogy a megrendelt szolgáltatást használja-e vagy sem - a Szolgáltató aktuális díjszabásának megfelelõ díjakat a Szolgáltatónak elõre megfizetni.

Az Elõfizetõ köteles elérhetõsége megváltozásáról 8 napon belül értesíteni a Szolgáltatót. Amennyiben a befizetéstõl számított egy héten belül nem készül el a kívánt elõfizetés, vagy nem hosszabbodik meg a már meglévõ elõfizetés, a billing@webkaptar.hu címen lehet érdeklõdni a következõ adatok megadásával: Ügyfélszám, utalvány feladásának dátuma, feladó neve, címe, utalvány azonosítószáma, befizetett összeg.

3. A Szolgáltató jogai, kötelezettségei és felelõssége:

A Szolgáltató az Elõfizetõ weboldalait saját szerverén üzemelteti.

Az Elõfizetõ egyben a jelen nyilatkozattal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Szolgáltatónak átadott anyagokat a Szolgáltató kezelje, tárolja, feldolgozza.

Az Elõfizetõ hozzájárul, hogy a Szolgáltató a hosztolt oldalt hoszting referenciaként feltüntesse.

A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások mûködõképesek a vállalt idõponttól. Amennyiben a Szolgáltatás a Szolgáltató hibájából eredõen havi 6 óránál tovább mûködésképtelen, a Szolgáltató a havi alapdíj idõarányos részét visszafizeti, vagy az esedékes díjakba beszámítja.

Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata kizárólag saját kockázatára történik. A Szolgáltató minden észszerû intézkedést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de a 3. Pont elsõ bekezdésén túl sem a Szolgáltató, sem alkalmazottai nem tehetõk felelõssé az Elõfizetõt a szolgáltatás igénybevételébõl, meghibásodásából vagy bármilyen elégtelenségébõl eredõen ért bárminemû veszteségért, bármilyen közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali, elõzetes felszólítás nélküli felfüggesztésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Elõfizetõ magatartása a Szolgáltatóra nézve kártékony hatású.

4. Az Elõre Fizetett Szolgáltatás nyújtása

Az Elõfizetõ a Rendelkezésre állási idõ alatt veheti igénybe a Szolgáltató Szolgáltatásait. Ezen Szolgáltatásokat az Elõfizetõ csakis azesetben veheti igénybe, ha a folyószámláján lévõ forint- illetve napi-egyenlege eléri, vagy meghaladja a webkaptar.hu oldalon közzétett Díjszabásban meghatározott minimális limit összegét .

Amennyiben az Elõfizetõ folyószámláján szereplõ összeg egyenlege a felhasználás következtében nullára csökken, úgy a rendszer a lejárat elõtt 30 (harminc) nappal az Elõfizetõ e-mail címére értesítést küld. A lejárat után hét napon belül automatikusan felfüggeszti a folyamatban lévõ szolgáltatást, illetõleg korlátozza az adminisztrációs felülethez, valamint a Szolgáltató szerveréhez történõ hozzáférést.

Az Elõfizetõnek lehetõsége van a folyószámláját a Szolgáltató által meghatározott egyenleg feltöltési lehetõségek valamelyikét választva a Szolgáltató Díjszabásában meghatározott minimális feltöltési összeg, vagy azon felüli összeg befizetéssel feltölteni. A feltöltésekhez kapcsolódó rendelkezésre állási idõ az Elõfizetõ folyószámla egyenlegének nullára való csökkenésétõl kezdõdik. A Rendelkezésre állási idõ a feltöltés idõpontjától kezdõdõen újra indul az elõzõleg meghatározott jogosultságokkal. A rendelkezésre állási idõ tartama a Szolgáltató Díjszabásában kerül meghatározásra.

Amennyiben az Elõfizetõ a folyószámláját a Rendelkezésre állási idõ alatt nem tölti fel, annak lejártakor megszûnik a lehetõség a beállított szolgáltatások használati jogosultságára, azonban a Rendelkezésre állási idõ tartamáig az Elõfizetõ az Elõfizetéséhez tartozó beállításait megtarthatja és a folyószámláját a meghatározott egyenleg feltöltési módon, ismét feltöltheti, és ezzel újra indíthatja a Rendelkezésre állási idõt, és újból használhatja a Szolgáltató szerverén igénybevett Szolgáltatásokat.

Abban az esetben, ha a Rendelkezésre állási idõ anélkül jár le, hogy az Elõfizetõ a folyószámláját feltöltötte volna, az Elõfizetõi beállítások megszûnnek, az többé nem használható fel, melynek eredményeképpen az Elõfizetõ véglegesen elveszíti az adott Elõfizetõi felülethez tartozó beállításokat, a Szolgáltató szerverére feltöltött állományokat, adatokat, illetõleg a folyószámla feltöltésre való jogosultságát. Ebben az esetben az Elõfizetõi Szerzõdés megszûnik.

5. Az egyenleg feltöltése

Minden esetben fel kell tüntetni a következõ adatokat: ügyfélszám, elõfizetõ neve és címe.

Az Elõfizetõ a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyenlegét az alábbi módokon töltheti fel:

a. A Szolgáltató által kibocsátott postai befizetési csekken történõ fizetéssel;

b. A Szolgáltató Bankszámlaszámára történõ átutalással, befizetéssel;

c. A Szolgáltató posta címére a postai pénzfeladó szelvénnyel történõ feladással.

A fenti feltöltési módokhoz szükséges pontos elérhetõségi adatokat a Szolgáltató saját weboldalán a Díjszabások menüpontban teszi elérhetõvé.

6. Díjfizetés

Az Elõfizetõ a Szolgáltatást a Szolgáltató által meghatározott egyenleg feltöltéssel elõre befizetett összeghatárig vagy a befizetett összeg után jóváírt összeghatárig, illetve a Rendelkezésre állási idõ lejáratáig veheti igénybe.

A szolgáltatás díjai a Szolgáltató honlapján közzétett tarifák menüpont alatt szerepelnek. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékérõl számlát bocsát ki az Elõfizetõ részére. A befizetett összeg a Szolgáltatóhoz érkezése után a befizetés utáni jóváírást követõen kerülnek leszámlázásra, mely számlát a Szolgáltató postai úton juttatja el az Elõfizetõ által megadott postacímre.

Az Elõfizetõ az Elõfizetõi Szerzõdés megkötésével egyidejûleg egyszeri belépési díjat, valamint a Díjszabásban meghatározott elõre fizetendõ díjat köteles megfizetni, amely elõfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának. Az Elõfizetõi Szerzõdés alapján az Elõfizetõ a Szolgáltató részére az általa nyújtott Szolgáltatásért díjfizetésre kötelezett, amelyet minden esetben elõre, a Szolgáltatás igénybevétele elõtt köteles megfizetni. A díjak mértéke a Szolgáltató weboldalán megtekinthetõ. A Szolgáltató által egyoldalúan módosítható, mely esetben a változások elõtt a Szolgáltató tájékoztatást ad weboldalán, valamint értesíti az Elõfizetõt a megadott e-mail címén.

Az Elõfizetõ az elõre fizetendõ díjakat a Szolgáltatónak a Szolgáltató Díjszabásában meghatározott minimum befizetési összeg értékében, vagy azon felüli összeg befizetésével teljesítheti.

A Szolgáltató biztosítja, hogy az Elõfizetõ a forgalmi egyenlegérõl, a Rendelkezésre állási idõ tartamáról a nap 24 órájában folyamatosan tájékoztatást kaphasson. Az Elõfizetõ forgalmi egyenlegével kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál írásban terjesztheti elõ. A Szolgáltató a bejelentéseket haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a bejelentéstõl számított legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. A Szolgáltató kijelenti, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstõl védett, számlázási rendszere zárt, a díjszámlálás és a díjmegállapítás a Szolgáltató Díjszabásában és az Általános Szerzõdési feltételeiben elõírtak szerint történik.

Amennyiben a befizetés a Rendelkezésreállási idõ lejárta után nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, úgy az Elõfizetõ beállításai törlõdnek a rajta lévõ állományokkal együtt, az Elõfizetõ összes adatával egyetemben. Ezt a Szolgáltató tudatja az Elõfizetõvel a szolgáltatási idõ leteltekor, a felhasználói adatok törlése elõtt egy héttel.

7. ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelvek

Az Elõfizetõ az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) magára nézve kötelezõ érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthetõ, szüneteltethetõ, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

Az Elõfizetõ felel az irányelvek betartásáért és felelõsséget vállal ügyfeleire is.

8. Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerzõdés indoklás nélküli felmondására. A felmondás csakis írásban történhet.

Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél elmulasztja a jelen szerzõdésben vállalt kötelezettségeit.

A jelen szerzõdés bármely okból történõ felmondása nem mentesíti egyik Felet sem azon kötelezettségei alól, amelyek a felmondás idõpontjában fennálltak.

Felmondás esetén a Szolgáltatónak előre befizetett díjakat, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni. 

Az Elõfizetõi Szerzõdés megszûnik, ha a Rendelkezésre állási idõ anélkül jár le, hogy az Elõfizetõ a folyószámláját feltöltötte volna.

9. Szolgáltatás szüneteltetése

Szünetel a Szolgáltatás, ha az Elõfizetõi Szerzõdés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. A Szolgáltatás szünetelésének idõtartamára - nem számítva a karbantartás miatti szünetelést - a Szolgáltató díjat nem számol fel.

Szünetel a Szolgáltatás, ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szüneteltetésre - ide nem értve rendszeres karbantartást - vagy ha a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idõtartamára az Elõfizetõt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Szünetel a Szolgáltatás az Elõfizetõ a szünetelést legalább 15 nappal megelõzõ elõzetes értesítése mellett a rendszer átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylõ más gazdaságos mûszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként a 3 napot nem haladhatja meg.

Szünetel a Szolgáltatás elõre nem látható és el nem hárítható külsõ ok esetén.

A Szolgáltatás kimaradásával, szünetelésével kapcsolatosan okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelõsséget.

10. Egyéb feltételek

A szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy az Elõfizetõi Szerzõdés keretében igénybevett bármely Szolgáltatást tilos a Szolgáltató elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben vagy egészben tovább értékesíteni harmadik személy(ek) részére.

Amennyiben az Elõfizetõ az elõzõ pontba foglalt kötelezettségét megszegi, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a az Elõfizetõi Szerzõdést azonnali hatállyal felmondja, és amennyiben a Szolgáltatónak bármilyen kára származott az Elõfizetõ szerzõdésszegõ magatartása következtében, ezt a Szolgáltató jogosult érvényesíteni. A kártérítési igény szempontjából a szerzõdésben kikötött igényeke, illetve az adott szerzõdésszegõ magatartás miatt felmerülõ kárt is lehet érvényesíteni.

Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy az Elõfizetõi Szerzõdés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során, különösen pedig az ügyfélszolgálat igénybevételekor, tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértõ magatartástól. Amennyiben az Elõfizetõ ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Elõfizetõt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Elõfizetõ a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni.

Az El?fizet? tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során tekintettel kell lennie más Elõfizetõ nyugalmára, a Szolgáltató elõfizetõi körének bármely tagját nem zaklathatja, akadályozhatja vagy korlátozhatja a Szolgáltatás igénybevételével.

Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Felek jelen szerzõdésbõl eredõ vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, úgy a Felek a viták eldöntését jogi útra terelhetik. A Felek a jelen szerzõdésbõl eredõ vitáik eldöntésére, a Körmend Város Bírósága illetékességének vetik alá magukat.

Körmend, 2005. december 10.

állás  | ügyfélszolgálat  | viszonteladóink  | letöltés  | FAQ   
 | hírlevél kérése
 
   | kedvencekhez tenni
   | beállítás kezdõlapnak
   | mapinform.hu -
  Hogy mindent megtalálj!
   | keresés (Google)