| Ügyfeleink részére
 | 
 | elfelejtett jelszó?
© Copyright
2003-2006 www.webkaptar.hu
Minden jog fenntartva.
 Megrendelés 
 Tarifáink 
 Termékeink 
 Szabályzat 
 Magunkról 
 |  webhoszting szerzõdési feltételek  |  webdizájn szerzõdési feltételek  |  domain szerzõdési feltételek

Webdizájn Általános Szerződési feltételek

http://aszf.webkaptar.hu/

1. Szerződés tárgya

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő számára internetes arculat kialakítását és/vagy weboldal elkészítését a Megrendelő és a Szolgáltató közös megegyezése alapján összeállított tartalmi elvárások figyelembe vételével. Ezen elvárásokat a Felek a munka megkezdése előtt a Megrendelőlap elválaszthatatlan mellékletében rögzítik.

2. Jogok, kötelezettségek és felelősség

A Megrendelő egyben a jelen nyilatkozattal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Szolgáltatónak átadott anyagokat a Szolgáltató kezelje, tárolja, feldolgozza.

A Megrendelő teljes felelősséget vállal és szavatolja a Szolgáltató részére, hogy jogosult felhasználni minden átadott nevet, címet, védjegyet, szerzői jogvédelem alatt álló anyagot, kereskedelmi nevet, szolgáltatói jegyet és emblémát, vagy egyéb szerzői szöveget és vállalja, hogy az információs anyagot úgy adja át a Szolgáltató részére, hogy az minden tekintetben megfeleljen a fennálló jogszabályoknak, ideértve a hamis, csalárd, megtévesztő vagy félrevezető hirdetések tilalmáról szóló jogszabályoknak, valamint az engedélyező hatóságok engedélyezésre vonatkozó valamennyi előírásának.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés teljesítését követően változtatni szeretne a megrendelt honlap szerkezetén, tartalmán, úgy a Szolgáltató jogosult a módosításért plusz költséget felszámolni, melynek nagysága a változtatás mértékétől függ, amit a változtatás előtt mindkét fél közös megegyezése után tesz meg.

Az elkészült grafikai mű eredeti példánya (terv, tervrajz, rajz, illusztráció, vagy adatállomány) a Szolgáltató szellemi tulajdonában marad. Bármely későbbi változtatás, módosítás csak a Szolgáltató bevonásával, annak szellemében hajtható végre. Az elkészült tervek és adatállomány archiválására a Szolgáltató nem köteles. Számítógépes adatállomány esetében a Szolgáltató - külön megállapodás függvényében - ajánlatot tehet annak archiválására, külön díjazás ellenében. A Megbízó érdekében a Szolgáltatót kötik a bizalmas ügykezelés szabályai.

Az elkészített oldal, amíg a Megrendelő nem egyenlíti ki a Megrendelőlapon meghatározott munkadíjat, a Szolgáltató tulajdonát képezi, és a Megrendelő nem jogosult azt használni mindaddig, míg annak összegét nem egyenlíti ki a Szolgáltató részére. Az összeg kiegyenlítése után, a Szolgáltató köteles az elkészített oldalt használhatóvá tenni a Megrendelő részére, és ezzel feljogosítja a Megrendelőt annak használatára. A Szolgáltató által bemutatott látványterv a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, annak bárminemű felhasználása a Megrendelőnek nem engedélyezett.

A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató az elkészített oldalt referenciaként feltüntethesse!

A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatos visszaélés esetén kártalanítja Szolgáltatót a fellépő közvetlen vagy közvetett kár indokolt mértékéig.

A Szolgáltató a weboldalak tartalmát nem köteles ellenőrizni, azokért teljes mértékben a Megrendelő vállalja a felelősséget. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a WEB oldalai látogatóinak tevékenységével, nyilatkozataival kapcsolatosan a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden észszerű intézkedést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de sem a Szolgáltató, sem alkalmazottai nem tehetők felelőssé a Megrendelőt a szolgáltatás igénybevételéből, meghibásodásából vagy bármilyen elégtelenségéből ereden dő bárminemű veszteségért, bármilyen közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért.

Amennyiben a Megrendelő az elkészült weboldalt a Szolgáltató saját szerverén kívánja üzemeltetni, úgy a Szolgáltató erre a célra megfelelő Előfizetői Szerződését kell megkötni.

Az Előfizetési Szerződés megkötése - a weboldalak Szolgáltató szerverén üzemeltetéséhez - kötelező abban az esetben, ha az oldal php programozással készült, és/vagy mysql adatbázist használ. Az ilyen, Szolgáltató által programozott oldalakat a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató szerveren köteles üzemeltetni.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali, előzetes felszólítás nélküli felfüggesztésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Megrendelő magatartása a Szolgáltatóra nézve kártékony hatású.

3. Díjfizetés

A Megrendelő köteles a Szolgáltatásért a szerződés hatályba lépésének dátumától a szerződés megszűnésének napjáig - függetlenül attól, hogy a megrendelt szolgáltatást használja-e vagy sem - a Szolgáltató aktuális díjszabásának megfelelő díjakat a Szolgáltatónak megfizetni.

A szolgáltatás díjai a Megrendelőlapon szerepelnek, valamint a munkavégzés során felmerülű, és igénybevett plusz szolgáltatások díjai a Szolgáltató weboldalán közzétett díjak alapján kerülnek felszámolásra. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékéról számlát bocsát ki a Megrendelő részére. A fizetendő díjakat a Megrendelő két részletben fizeti meg a Szolgáltatónak. Az első részlet a Megrendelt Szolgáltatás díjának 30%-a, mely összeget a Megrendeléssel egyidőben kiállított számla kézhezvétele után fizet meg a Megrendelő. A második, fennmaradó 70%-ot a Szolgáltatás teljesítése után kiállított számla kézhezvétele után köteles kiegyenlíteni. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatás díjait a számla kézhezvételét követő 8 napon belül a Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára átutalja.

Amennyiben a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig a Megrendelő nem egyenlíti ki a számlát, úgy a Szolgáltató minden külön értesítés nélkül jogosult a szolgáltatások felfüggesztésére.

Amennyiben a Megrendelő bármilyen fizetési késedelemben áll a Szolgáltatóval szemben, akkor a Megrendelő részére nyújtott bármilyen szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető. 30 napos fizetési késedelem azonnali felmondási ok. Felfüggesztett vagy szünetelt szolgáltatást a Szolgáltató 3.000,- Ft + ÁFA különdíj ellenében állít vissza.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató egyszeri 1.000,- Ft + ÁFA pótdíjat, valamint minden egyes késedelmes napra a szolgáltatási díj összegének 2 ezrelékét, de legalább 400 Ft + ÁFA összeget számít fel a késedelem első 120 napjáig.

8 napot meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató írásos fizetési emlékeztetőt küldhet ki, ennek ellenértékeként 3.000,- Ft + ÁFA díjat felszámít. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Szolgáltató ismételten írásos fizetési emlékeztetőt küldhet ki, ennek ellenértékeként 3.000,- Ft + ÁFA díjat felszámíthat.

A Szolgáltató részére a Megrendelő köteles megtéríteni a fizetésbehajtás minden költségét. A Szolgáltató fizetési késedelem, ill. nemfizetés esetén követelésbehajtót megbízni, behajtásban közreműködő segítségét igénybe venni, követelését és harmadik fél részére átadni, értékesíteni, valamint az ezekhez szükséges adatokat más félnek átadni kényszerül. Az adatok ilyen esetben történő átadásához a Megrendelő hozzájárul, a kapcsolódó személyes adatok esetén pedig rendelkezik az érintettek hozzájárulásával ahhoz, hogy a Szolgáltató adataikat átadhatja.

A szerződés aláírója kezességet vállal arra, hogy fizetési kötelezettségeinek a Megrendelő eleget tesz. Amennyiben fizetési nehézségek merülnek fel vagy felszámolási eljárás indul a Megrendelő ellen, ill. a Megrendelő megszűnése, átalakulása, fizetésképtelenné válása várható, akkor erről haladéktalanul írásban és igazolható módon értesíti a Szolgáltatót.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató korlátozhatja a nála elhelyezett dolgokhoz történő bárminemű hozzáférést, a területére történő belépést és az ott tartózkodást. A Szolgáltatónál tárolt eszközök zálogként szolgálnak.

Fizetési késedelem tekintetében a szerződés megszűntekor még fennálló fizetési kötelezettségek tekintetében a szerződés a fizetési feltételek és díjak tekintetében hatályban maradnak.

Itt nem szabályozott esetekben a Felek fizetési késedelem esetén egymással szemben dupla jegybanki alapkamatot alkalmaznak.

4. ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelvek

A Megrendelő az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) magára nézve kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

A Megrendelő felel az irányelvek betartásáért és felelősséget vállal ügyfeleire is.

5. Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződés indoklás nélküli felmondására. A felmondás csakis írásban történhet. A felmondási idő tíz (10) nap.

Bármelyik fél azonnali felmondással élhet, ha a másik fél elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit.

A jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik Felet sem azon kötelezettségei alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

6. Egyéb feltételek

A szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

A tartalmat a Megrendelő biztosítja a Szolgáltató részére digitális formában, amennyiben ez nem megoldható, úgy postai vagy egyéb úton, mely feldolgozására a Szolgáltató gépelési, digitalizálási díjat számolhat fel, mely digitalizált anyagot a Szolgáltató a munka befejeztével egy lemez formájában átadja a Megrendelőnek.

A technikai feldolgozás (szövegbeírás, scannelés, fotófeldolgozás, retus, képmódosítás, színes print, stb. költsége), valamint az esetlegesen utazásokra, tárgyalásokra fordított idő külön elszámolás tárgya. Valamint külön megállapodás kérdése azon előtanulmányok honorálása, amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. Ezek az időfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra, (kiszállás, konzultáció, helyszínek, költségek, szállás, étkezés, napidíj.) külön elszámolás tárgyát képezik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során, tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Megrendelő a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében igénybevett bármely Szolgáltatást tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben vagy egészben tovább értékesíteni harmadik személy(ek) részére.

Amennyiben az Előfizető az előző pontban foglalt kötelezettségét megszegi, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondja, és amennyiben a Szolgáltatónak bármilyen kára származott az Előfizető szerződésszegő magatartása következtében, ezt a Szolgáltató jogosult érvényesíteni. A kártérítési igény szempontjából a szerződésben kikötött igényeke, illetve az adott szerződésszegő magatartás miatt felmerülő kárt is lehet érvényesíteni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Felek jelen szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, úgy a Felek a viták eldöntését jogi útra terelhetik. A Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére, a Körmend Város Bírósága illetékességének vetik alá magukat.

A Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával a fenti feltételeket elfogadja, és magára nézve eleget tesz az őt illető kötelezettségeknek.

Körmend, 2005. december 10.

állás  | ügyfélszolgálat  | viszonteladóink  | letöltés  | FAQ   
 | hírlevél kérése
 
   | kedvencekhez tenni
   | beállítás kezdõlapnak
   | mapinform.hu -
  Hogy mindent megtalálj!
   | keresés (Google)